RODO

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

  Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp.z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Rytro 302.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby:33-343 Rytro 302.                      Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp. z o.o. realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Informacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
-zawarcie i prawidłowa realizacja umowy,w tym zapewnienie należytej jakości usług,obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia, -wypełnienie przepisów prawnych,wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa(m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, -marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy, -tworzenie zestawień,analiz i statystyk w czasie trwania umowy,a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, -ustalenie roszczeń,ich obrona i ewentualne dochodzenie -weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu,przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy-dotyczy to także danych,które pozyskaliśmy z innych żródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.
 1. Dane osobowe będą udostępnione:
-organom władzy publicznej w zakresie,w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, -podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów,w tym umów powierzenia tj. firmy z grupy kapitałowej, obsługujące nasze systemy informatyczne,firmy doradcze, audytowe, podatkowe,fakturowanie i rozliczanie umów,z zakresu obsługi danych osobowych,usługi rachunkowe i prawne,firmy realizujące usługę ochrony fizycznej,transportu/konwojowania wartości pieniężnych,montażu i serwisu urządzeń,utrzymaniu czystości,pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze(banki),nabywające od nas wierzytelności,prowadzące obsługę kurierską i pocztową
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
 2. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Kontakt i informacje: Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp.z o.o. Rytro 302, 33-343 Rytro

 

Klauzula Monitoring

  Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:  
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest Ośrodek Narciarsko - Rekreacyjny RYTRO Sp.z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Rytro 302
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby 33-343 Rytro
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
 5. Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
 6. Uzyskane w wyniku monitoringu dane osobowe w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Kontakt i informacje: Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny RYTRO Sp.zo.o Stacja Narciarska Rytro 302 33-343 Rytro